مقالات

سه اصل مهم در برنامه ریزی و مدیریت داده ها و اطلاعات در شرکت ها، کارخوانه ها و ... پیاده سازی انبار داده، هوش تجاری و برنامه ریزی منابع سازمانی می باشد که تمام اطلاعات موجود در سرورها را به صورت زنده و منظم شده نشان می دهند.

انبار داده ←