پروژه های ما

گروه مپنا

پروژه شناخت، تحلیل و طراحی، مستندسازی داده ها و ایجاد سامانه هوش تجاری

کمیته ملی المپیک

مشاوره وتدريس دوره هاي عالی رهبری در ورزش ، در خصوص فناوری اطلاعات، ارزش داده‌ها و اینکه بکارگیری ابزارهایی نظیر هوش تجاری چه کمکی به مدیران برای تحلیل و طراحی داده‌ها و اطلاعات می‌کند تا تصمیمات موثرتری بگیرند

هنکل پاک وش

پروژه پياده سازي سيستم هاي ERP یا برنامه‌ریزی منابع سازمانی در دو منطقه دفتر تهران و کارخانه ساوه

شرکت سهامي عام كف

پروژه شناخت، تحلیل و طراحی، مستندسازی داده ها و ایجاد انبار داده و سامانه هوش تجاری با هدف کنترل بر عملکرد سامانه های هلدينگ داروگر و شركت هاي وابسته و نظارت بر اطلاعات آنها.

بانک صنعت و معدن

شناخت، تحلیل و طراحی ، مستندسازی داده های بانکی و ایجاد انبار داده هاي بانک با تمرکز بر اطلاعات مشتریان بانک صنعت و معدن.

شرکت لاستیک بارز

پروژه پياده سازي سيستم هاي ERP یا برنامه‌ریزی منابع سازمانی شامل طیف وسیعی از فعالیت‌های مختلفی براي بهبود عملکرد سازمان و مديريت تمام داده‌ها و فرایندهای سازمان در یک سیستم نرم‌افزاری و در قالب یک بانک اطلاعاتی یکپارچه، منظم و دقیق.

آموزش و پرورش

پروژه شناخت، تحلیل و طراحی، مستندسازی داده ها و ایجاد انبار داده و سامانه هوش تجاری وزارت آموزش و پرورش با هدف کنترل بر عملکرد تمامی سامانه های وزارت آموزش و پرورش و نظارت بر اطلاعات آنها.